Glysofatförbud problematiskt för lantbruket

SLU:s fördjupade analys bekräftar att behovet av att bearbeta jorden kommer att öka vid ett glyfosatförbud. Fler körningar med jordbearbetningsredskap ökar risken för att kväve och fosfor läcker ut från fältet. Foto Thomas Adolfsén.

Glyfosat är det verksamma ämnet i världens mest använda ogräsmedel. Sedan några år pågår en intensiv debatt om ämnets hälsopåverkan. Ämnet glyfosat är under utvärdering och Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA, ska fatta ett slutligt beslut i juli 2023 om glyfosat får fortsatt godkännande eller blir förbjudet.

2019 analyserade Jordbruksverket vilka konsekvenser ett glyfosatförbud skulle få för svensk växtodling. Utredningen pekade bland annat på en risk för ett ökat växtnäringsläckage, då behovet av markbearbetning för att bekämpa ogräs skulle öka. Vi bad därför Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, att genomföra en fördjupad analys och beräkna hur utlakningen av kväve och läckaget av fosfor påverkas vid ett förbud.

Fördjupad analys bekräftar risken att mer kväve och fosfor läcker från fälten
SLU:s fördjupade analys bekräftar att behovet av att bearbeta jorden kommer att öka betydligt och därmed också kväveutlakningen- och fosforförlusterna. Fler körningar med jordbearbetningsredskap, framförallt om de sker tidigare under höstarna än idag, ökar risken för att kväve och fosfor läcker ut från fältet. Beräkningarna visar att det handlar om ökade utsläpp av kväve på flera hundra ton och fosforläckaget beräknas öka med tiotalet ton. 

Här står olika miljömål mot varandra – å ena sidan en giftfri miljö med mål om minskade halter av kemiska ämnen i miljön, å andra sidan miljömålet ingen övergödning med mål om minskning av näringsämnen i vatten. Rapporten gör det tydligt att det finns målkonflikter och att de även påverkar nationella mål för miljön, klimatet och livsmedelsförsörjningen.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida