Färre ägnade sig åt fritidsfiske 2022

Foto: Pixabay.

Under 2022 ägnade sig ungefär 1,2 miljoner personer åt fritidsfiske minst en gång i svenska vatten, varav cirka 850 000 män och 350 000 kvinnor. Det är färre än föregående år, visar en enkät som gjorts av SCB på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Antalet fritidsfiskare har minskat jämfört med föregående år med nära 300 000 personer, skillnaden är statistiskt säkerställd. Detta gäller personer som är folkbokförda i Sverige, i åldern 16 – 80 år.
– Vi ser en minskning av antalet fritidsfiskare i åldersgruppen 31 – 50 år. Färre kvinnor fiskar och fisket i Götaland minskar också. Det kan hänga samman med att naturaktiviteter var populärt under pandemin när vi inte reste utomlands i samma utsträckning. Nu när världen är tillbaka till det ”normala” så prioriterar många förmodligen annat än just fiske i Sverige, säger Gustav Enhol Blomqvist, utredare vid HaV.

Inköp minskar
Enkäten visar också att större inköp, till exempel båt eller motor, har gått ned från toppnoteringen på 9,7 miljarder kronor till 3,8 miljarder kronor. Minskningen beror förmodligen på högre räntor och den höga inflationen i samhället.
– Dessa faktorer kan medföra att utlägg för ens hobby är det som dras in på först. Skillnaden mellan 2021 och 2022 är inte statistiskt signifikant. Däremot ligger minskningen i linje med samhällsekonomins utveckling, säger Gustav Enhol Blomqvist.

Antal fiskedagar
Antalet fiskedagar uppgick 2022 till omkring 12,2 miljoner varav 5,9 miljoner från båt. Flest fiskedagar hade fiskeområdena Norrlands inland (inklusive Storsjön) och Götaland och Svealand (exklusive de stora sjöarna).

Drygt 11 000 ton behölls
Den sammanlagda fångsten som behölls uppskattas till 11 300 ton, varav 8 500 ton fångades i sjöar och vattendrag och 2 800 ton utmed kusterna och i havet. Den totala fångsten som återutsattes skattas till 16 500 ton, varav 12 500 ton i sjöar och vattendrag och 4 000 ton utmed kusterna och i havet.

Så gjordes enkäten
Uppgifterna baseras på en enkät om fritidsfiske. Den sändes ut av Statistiska centralbyrån, SCB, under maj 2022 till januari 2023. HaV är statistikansvarig myndighet inom fiskets område och beställare av enkäten.

Med fritidsfiske avses här allt fiske som inte sker med stöd av fiskelicens för havsfiske eller personlig fiskelicens för insjöfiske.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida