Livet på Krukmakaregatan blev vinnare

Förslaget Livet på Krukmakaregatan. Fågelperspektiv över hur kvarteret kan komma att se ut.

Juryns vinnare i markanvisningstävlingen för området presenterades av förvaltningen under dagens sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden. Vinnare blev Livet på Krukmakaregatan av Projektlaget i Lidköping AB, LINK Arkitektur, Mareld Landskapsarkitekter, Antiquum och Akustikverkstan.Uppdraget var att utveckla, förfina och omvandla de tidigare inskickade förslagen till ett genomförbart stadsutvecklingsförslag där de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna används på ett respektfullt sätt.

Diskussion om vad som ska hända med ”röda husen” har pågått under många år och i juni 2021 gav samhällsbyggnadsnämnden förvaltningen i uppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten att uppföra bostäder inom den södra delen av kvarteret Uranus och Vulkanus. Samhällsbyggnad initierade den 4 februari 2022 en markanvisningstävling i två delar för röda husen-kvarteret och den 27 oktober hade den utsedda juryn bedömningsdag där de tävlande presenterade sina förslag och svarade på frågor.
– Detta känns naturligtvis väldigt bra. Det är en värdig vinnare som på ett smakfullt sätt lyckats kombinera vår vilja att utveckla området och skapa bostäder med bevarandet av det kulturhistoriska värdet, säger Gustav Edvinsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Juryns motivering av vinnaren Livet på Krukmakaregatan:
Projektteamen har tagit sig an uppgiften på olika sätt, vilket har resulterat i två helt olika förslag. Det är strukturuppbyggnaden och förhållandet till innerstaden samt förstaden som skiljer förslagen åt. Just detta faktum har till slut blivit avgörande i juryns slutliga bedömning.

Det vinnande förslaget är ett mycket genomarbetat förslag där gestaltningsuttrycket är lågmält klassisk och förhåller sig väl till sin omgivning. Redovisningen ger en mycket god bild av hur området, innergården och bebyggelsen kommer att upplevas.

Kvarterets väldefinierade avgränsning med högre hörnhus och avskiljande plank placerade i kvartersgräns ger ett kvarter med hög stadsmässighet. Detta konkretiserar på ett föredömligt sätt Stadsutvecklingsplanens och riksintressets intentioner.

Föreslagen ny färgsättning av de befintliga röda husen tillsammans med nya hörnhus är smakfullt historiskt anknutna och ger en god helhetsverkan för kvarteret.

Innergården håller en hög kvalitet samt ett rikt nyanserat och spännande innehåll. Frågan kvarstår dock om ytan är tillräcklig för alla föreslagna funktioner. Aspekter som social hållbarhet, höjdsättning av mark, dagvattenhantering, ekosystemtjänster och hantering av framtida energiförsörjning hanteras på ett tydligt och inspirerande sätt.

Ny bebyggelse i form av röda huslängor som tillskapas påminner om flera befintliga tillägg i Nya Staden. Att hitta ett unikt samtida uttryck för ny bebyggelse är väsentligt för att sätta avtryck i tiden. Här ser juryn en utvecklingspotential.

Juryn ser även en möjlig utveckling av hur den nya bebyggelsen utformas och gestaltas kring insyn, bländningsrisk, hörnavskärningar samt gavelförskjutningar.

Om projektteamet
Det Lidköpingsbaserade entreprenörs- och fastighetsutvecklingsföretaget Projektlaget startades 2017 av Gunnar Lundström och har sedan starten förverkligat bostadsprojekt, äldreboenden och verksamhetslokaler alltid med lagets och stadens bästa för ögonen.

LINK Arkitektur är ett nordiskt arkitektkontor med visionen att skapa rum för bättre liv och med fokus på samhällsnyttig arkitektur med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Mareld Landskapsarkitekter skapar landskapsarkitektur med hjärta och mod i nära samverkan med andra aktörer med målet att skapa karaktärsfulla platser som berikar människors vardagsupplevelser. Mareld har stor erfarenhet av hela resan från tävlingsförslag till genomförande och har specialistkompetens inom arbete med detaljplaner, grönstrukturer och dagvattenhantering.

Antiquum brinner för arbete med kulturhistoriska miljöer och bygger sin verksamhet på gedigen kompetens och erfarenheter från projekt både i stad och på landsbygd. Antiquum arbetar hela vägen från tidiga skeden med förundersökningar, utlåtanden och underhållsplaner till genomförande med åtgärdsprogram och projektering liksom antikvarisk sakkunnighetskontroll – gärna inom ramen för samma projekt som följs från planarbete till färdigt resultat.

Akustikverkstan arbetar med uppdrag för mätningar, beräkningar och utredningar inom akustikområdet. Stor erfarenhet och expertis finns för att lösa komplexa frågor praktiskt genomförbart.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida