Ny reglering för Vänerns vattennivå

Igår tecknade Vattenfall och Länsstyrelsen en överenskommelse om ett nytt sätt att reglera Vänerns vattennivå. Syftet är att motverka igenväxning av stränder och problem för sjöfart och båtliv, samtidigt som vi fortsatt minimerar risk för översvämning och bibehåller flexibilitet för vattenkraften.

– Frågan är komplex och det är många som påverkas. Nu har vi lyckats ta fram en tappningsstrategi med gemensamma krafter genom arbetet i Vänerrådet. Det finns en bred uppslutning bakom lösningen men nu är det viktigt att följa upp effekterna de kommande åren, säger Sten Tolgfors, Landshövding i Västra Götalands län.
Den nya tappningsstrategin tillåter lite högre vattenstånd och mer fluktuerande vattennivå under vår och sommar. Det motverkar igenväxningen av stränderna runt sjön och gynnar strandängarnas funktion. Ett högre sommarvattenstånd underlättar också för båtlivet, som kan ta sig till och från sina bryggor, samt för yrkessjöfarten som kan gå med full last. Den nya strategin har kommit till stånd tack vare ett unikt samarbete mellan en rad organisationer, myndigheter och kommuner – det så kallade Vänerrådet. Det är många aspekter som behöver vägas in och mycket viktigt att alla intressenter varit med och bidragit med sin kunskap.
– Den nya tappningsstrategin öppnar möjligheter för en mer flexibel produktionsplanering och bidrar samtidigt till en variation i vattenstånden som är bra för Vänerns natur och ekosystem. Tillsammans med åtgärder för att stärka dammsäkerheten, översvämningsskydd vid Vänern och skredsäkring i Göta älv blir den nya tappningsstrategin ett viktigt verktyg, säger Johan Dasht, VD Vattenfall Vattenkraft AB.
Effekterna av den nya tappningsstrategin kommer att följas upp på olika sätt. Vänerrådet kommer att koordinera det breda uppföljningsprogram som ska studera effekterna på naturmiljön och olika samhällsintressen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kommer också att utvärdera effekterna av olika vattenstånd på olika verksamheter runt Vänern.

Fakta tappningsstrategi
– Avtappningen av Vänern regleras av en vattendom från 1937. Tappningsstrategin ligger inom ramen för denna och är en frivillig överenskommelse mellan Vattenfall och Länsstyrelsen i Västra Götaland.
– 2008 infördes en tappningsstrategi med syfte att minska risken för översvämningar. Det fick också en del negativa konsekvenser, som att naturen runt sjöns stränder snabbt växte igen.
– 2018 bildades Vänerrådet i syfte att få till stånd en förbättrad, säker och naturanpassad tappningsstrategi.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida