Ris och ros för Lidköpings kommun i ny mätning

För tionde gången har Sveriges kommuner och regioner genomfört en öppen jämförelse inom området företagsklimat.

Lidköpings kommun får 76 av 100 i medelvärde i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) senaste mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Lidköping placerar sig därmed på plats 81 av 207 jämförda kommuner och ligger högt inom områden för markupplåtelse, bygglov och miljö- och hälsoskydd.

För tionde gången har Sveriges Kommuner och Regioner genomfört en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Undersökningen är tänkt att vara ett redskap för kvalitetsutveckling eftersom resultatet ger tydliga indikationer på vad kommunen behöver fokusera på för att öka kundnöjdheten. När det kommer till området för bygglov visar undersökningens NKI (Nöjd Kund Index) en ökning med 7% och uppgår till 78, vilket är en jämförelsevis hög nivå. Resultatet visar dessutom på en positiv utveckling över tid. Högst omdöme ges bemötande, med ett index på 83. Samtliga serviceområden har ett index mellan 72 – 83. Området för miljö- och hälsoskydd har även det en ökning med 7% och där uppgår NKI till 81, vilket är en hög nivå i nationell jämförelse. Högst omdöme ges bemötande, kompetens och rättssäkerhet, med index på 86. Nivån för området markupplåtelse ökar inte lika kraftigt men har även den en hög nivå och går från 80 till 81 i NKI. Området gällande serveringstillstånd är det som sticker ut som fortsatt förbättringsområde. Där hamnar kommunen på ett lägre index än föregående mätning, från 60 till 58 i index.
– Resultatet bekräftar det vi fått till oss i våra löpande kontakter med företagen under året. Det känns bra att en del av de förbättringsinsatser som gjorts bl a inom markupplåtelse, bygglov och miljö- och hälsoskydd gett resultat. Vad gäller serveringstillstånd så jobbas det med att hitta lösningar för en bättre förståelse, det som står i prioriteringsmatrisen ger oss en bra vägledning. Sammanfattningsvis gläds vi åt ett fortsatt högt sammanlagt NKI och jobbar vidare i dialog med näringslivet, säger Anna Sundbom, chef Område näringsliv på Lidköpings kommun.

NKI (Nöjd Kund Index) är ett mått på den totala nöjdheten för verksamheten och är ett index som är lämpligt att använda för att göra jämförelser över tid.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida