Ny rapport jämför arbetsvillkoren inom olika yrken

Elektriker är exempel på ett mansdominerat yrke. Foto: Pixabay.

Rapporten visar bland annat att sjukfrånvaron är högre, deltid är vanligare och att arbete på kvällar och helger är vanligare i de kvinnodominerande yrkesgrupperna. Dessutom är antalet medarbetare per chef högre i de kvinnodominerande yrkesgrupperna. De ojämställda arbetsvillkoren är viktiga faktorer bakom kvinnors sämre ekonomi och hälsa och arbetet med dessa behöver prioriteras.

Rapporten ”Hur jämställda är arbetsvillkoren? – En jämförelse mellan kvinno- och mansdominerade yrken i kommuner och regioner” är ett samlat initiativ från 16 Länsstyrelser som omfattar resultat från 224 kommuner och 16 regioner. I rapporten jämförs ett urval av arbetsvillkor mellan den mest mansdominerade respektive den mest kvinnodominerande yrkeskategorin hos varje kommun och region. Syftet med rapporten är att synliggöra lokala och strukturella skillnader i arbetsvillkor och att utgöra underlag för fortsatt arbetet med ekonomisk jämställdhet i kommuner och regioner. Rapporten jämför tio olika villkor, till exempel sjukfrånvaro, deltidsarbete, medarbetare per chef, möjlighet till flextid och delade turer. Stress, arbetstrivsel och arbetstid är exempel på faktorer som forskning visar påverkar ekonomin och hälsan.

Rapporten visar några generella slutsatser:
1. Deltid är vanligare i de kvinnodominerade yrkesgrupperna, vilket får direkta konsekvenser för den ekonomiska jämställdheten och fördelningen av det obetalda hem och omsorgsarbetet.

2. Sjukfrånvaron är högre i kvinnodominerade yrkesgrupper, vilket indikerar bristande jämställdhet både gällande arbetsmiljö och det obetalda hem och omsorgsarbetet.

3. Antalet medarbetare per chef är högre i de kvinnodominerade yrkesgrupperna samtidigt som de kvinnodominerade yrkena oftare innebär arbete med människor, vilket är mer komplext. Det gör det svårare att prioritera bort arbetsuppgifter vilket borde kräva ett närmre ledarskap för att motverka stress och ohälsa.

I alla kommuner i Västra Götaland utom en är det fler medarbetare per chef i de kvinnodominerade yrkesgrupperna än i de mansdominerade.
– Kvinnor arbetar i större utsträckning med människor jämfört med män och befinner sig i yrken med höga emotionella och psykologiska krav. Samtidigt präglas dessa yrken av mindre utrymme för eget beslutsfattande och bristande kontroll i arbetet. Låg kontroll är en riskfaktor för sjukskrivning.
– Kombinationen med många medarbetare per chef, de emotionella och psykologiska kraven i arbetet och sjukskrivningstalen gör det viktigt att fundera över vilka förutsättningar som dessa yrkesgrupper ges. Länsstyrelsen vill genom rapporten synliggöra skillnader i arbetsvillkor mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrkesgrupper i kommun och region och på så vis bidra med underlag för fortsatt dialog och utvecklingsarbete på området säger Magdalena Zeijlon.
Länsstyrelserna har i uppdrag att verka för att de nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länen samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Under de kommande åren är frågan om ekonomisk jämställdhet ett nationellt prioriterat område. Länsstyrelsen vill stötta kommunerna och regionerna i deras arbete med jämställda arbetsvillkor för att öka den ekonomiska jämställdheten, förbättra hälsan och stötta kommuner och regioner i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida