Lidköping klättrar bland Sveriges miljökommuner


Lidköping klättrar från plats 90 till 50 när tidningen Aktuell Hållbarhet för femtonde gången presenterar sin granskning av kommunernas miljöarbete. Lund är Sveriges bästa miljökommun 2023, följt av Malmö och Järfälla.

 – Vi gratulerar Lidköping till den fina placeringen 50 i årets rankning. Vår ambition är att rankningen ska tjäna som en inspirationskälla i kommunernas miljöarbete, både genom att vi lyfter fram framgångsexempel och genom att vi agerar blåslampa när det behövs, säger Ylva Bergman, chefredaktör på Aktuell Hållbarhet.
Aktuell Hållbarhets kommunrankning mäter aktivitet och ambition inom en rad olika delar av miljöområdet. Rankningen baseras dels på en egen enkät som genomfördes under våren, dels på data från ett tiotal offentliga källor som rör kommunernas arbete. De olika delarna har sedan vägts samman till en totalpoäng. 222 av Sveriges 290 kommuner besvarade enkäten i år vilket motsvarar en svarsfrekvens på 77 procent. I årets rankning utmärker sig bland annat ambitionerna för att leva upp till målen i Agenda 2030. I år uppger 52 procent av kommunerna att de har implementerat arbetet med Agenda 2030 i den kommunala verksamheten, vilket är den fråga som flest kommuner svarar ja på i årets mätning. För att säkerställa kvaliteten i rankningen ställs i år högre krav på kommunerna att verifiera svaren som de lämnar. Det kan vara en orsak till att andelen ja-svar i flera frågor minskat något. En fråga där kommunerna dock tagit ett tydligt kliv framåt handlar om koldioxidbudgetar. 31 procent av kommunerna svarar i år att de tagit fram det jämfört med 23 procent förra året.
– Kommunerna har en viktig roll för att målen i Agenda 2030 ska kunna nås. Nu återstår sex år och därför är det positivt att över hälften av kommunerna har implementerat de globala hållbarhetsmålen i sina verksamheter. Det är också positivt att en majoritet av kommunerna har ett systematiskt arbete för att minska klimatpåverkan från livsmedel. Åtgärderna för att minska matsvinn och klimatpåverkan från livsmedel behöver trappas upp, säger Ylva Bergman.
Kommunernas arbete går samtidigt trögare inom andra områden. Bland de frågor som kommunerna har svårast att jobba strategiskt med ingår det relativt nya begreppet industriell symbios, det vill säga innovativa samarbeten mellan olika aktörer för att effektivisera resursanvändningen, vilket 20 procent av kommunerna uppger att de har ett systematiskt arbete för att stötta. Endast 11 procent av kommunerna uppger att de har ett systematiskt arbete för att ställa miljökrav på demonterbarhet vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder.
– När kommunernas ekonomier nu blir alltmer ansträngda är det extra viktigt att göra denna rankning, för att mäta och synliggöra kommunernas arbete och ambitionsnivåer. Kommunernas förutsättningar ändras kontinuerligt och även vilka frågor som står på agendan. Därför har vi jobbat hårt för att i år kunna redovisa kommunernas konsumtionsbaserade utsläpp, säger Ylva Bergman.
Sveriges miljöbästa kommun Lund fick 37,52 poäng i rankningen, av sammanlagt 50 möjliga poäng. Tvåan, Malmö, fick 36,88 poäng. På tredje plats kom Järfälla, som fick 36,84 poäng. Lidköping fick 27,04 poäng vilket räckte till plats 50 (fjolårets placering var plats 90). En del i rankningen utgörs av Aktuell Hållbarhets enkät som består av 21 frågor och tre följdfrågor. Enkätundersökningen genomfördes den 13 mars till 24 april. Kommunerna har bland annat svarat på frågor om sitt klimatarbete, om naturvård, cirkulär ekonomi och om de ställer miljö- och hållbarhetskrav vid finansiella placeringar. Sammanlagt kan enkäten ge 22,50 poäng. Nytt för i år är bland annat frågor om kommunerna har ett systematiskt arbete för att främja återvinning och återbruk av elektronikprodukter samt om de har någon egenproduktion av förnybar el. Av svaren framgår att ungefär hälften av kommunerna har en egenproduktion av förnybar el och hälften antingen saknar en sådan produktion eller inte har svarat på frågan. Utöver Aktuell Hållbarhets egen enkät baseras rankningen också på uppgifter från elva offentliga källor. Bland annat ingår SCB:s statistik över skyddade naturområden, beräkningar av hushållsavfall från Avfall Sverige, Håll Sverige Rents kommunindex, Boverkets miljömålsenkät och SKR:s rankning av företagsklimat. Nytt för i år är Klimatkollens nyckeltal för antal meter cykelväg per invånare och Naturvårdsverkets rankning av friluftskommuner. Denna del kan ge maximalt 19,50 poäng. Sedan tre år tillbaka ingår även kommunernas klimatdata i rankningen. Klimatdatan avser kommunernas utsläppsnivåer samt förändringstakt i utsläpp av växthusgaser och koldioxid. I år införs även konsumtionsbaserade utsläpp som baseras på data från Stockholm Environment Institutes verktyg Konsumtionskompassen. Denna del kan ge maximalt 8 poäng. Mätvärdena har utvecklats i nära samarbete med forskare och experter. Synpunkter och information har genomgående inhämtats från myndigheter, organisationer och institut med specialistkunskaper inom aktuella områden. Sveriges Miljöbästa kommun redovisas dels på totalnivå, dels indelat i fyra kategorier baserade på SKR:s kommungrupper: 1) Storstäder och storstadsnära kommuner, 2) mellanstora städer och kommuner nära mellanstor stad, 3) mindre stad/tätort och 4) landsbygdskommuner. För att premiera landsbygdskommuner bättre delades kommungrupp C förra året upp i två underkategorier – bästa mindre stad/tätort (kommungrupperna C6 + C7) samt bästa landsbygdskommun (kommungrupperna C8 + C9). Detta för att ge en mer rättvisande jämförelse av landsbygdskommunernas arbete.

Tio i topp – Sveriges Miljöbästa kommun 2023
Antal poäng av 50 möjliga anges inom parentes.

 1. Lund (37,52)
  2. Malmö (36,88)
  3. Järfälla (36,84)
  4. Växjö (36,31)
  5. Uppsala (36,18)
  6. Helsingborg (35,76)
  7. Karlstad (35,29)
  8. Stockholm (35,02)
  9. Södertälje (34,50)
  10. Gävle (33,89)

 

Sveriges Miljöbästa kommun 2009 – 2023

2023: Lund
2022: Malmö
2021: Malmö
2020: Helsingborg
2019: Helsingborg
2018: Helsingborg
2017: Helsingborg
2016: Västerås
2015: Örebro
2014: Malmö
2013: Upplands Väsby och Malmö
2012: Eskilstuna
2011: Lund
2010: Malmö
2009: Helsingborg

Hela kommunrankningen och enskilda kommuners svar och poäng, inklusive kommungruppsindelningar och länslistor, publiceras på: http://kommunrankning.se

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida