Kraftig ökning av sömnmedel till unga i Västra Götaland

Sömn är viktig för hälsan och ökar vår motståndskraft. För att få en bild av hur utbredda sömnsvårigheterna är i landet har försäkringsbolaget If gått igenom statistik från Socialstyrelsen. Västra Götaland följer ett nationellt mönster. På tio år har förskrivningen av sömnmedel och lugnande medel fyradubblats bland ungdomar.

Försäkringsbolaget If har i rapporten Hälsobarometern tittat närmare på svenskarnas hälsa i spåren av pandemin. Sömn är viktig för vårt välmående och efter två år med pandemi uppgav nästan en fjärdedel av respondenterna att deras sömn hade försämrats under pandemin. Bland unga (18–35 år) upplevde nästan en tredjedel försämrad sömn. För att få en uppfattning av hur utbredda sömnproblemen är har If sammanställt statistik över hur sömnmedel skrivs ut som läkemedel.
Västra Götaland följer ett nationellt mönster, där sömnmedel och lugnande medel ökat bland personer under 45, och allra mest bland de yngre. Samtidigt har användandet minskat i bland de över 45. Användandet ökar både hos pojkar och flickor i Västra Götaland.
– Det är en oroande utveckling att användandet av insomningsläkemedel bland unga ökar så kraftigt. Detta är ett ganska nytt fenomen. För tio år sedan förekom det knappt bland unga. Sömn är en viktig byggsten både för hälsa och välmående och sömnsvårigheter eller sömnproblem måste tas på allvar, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.
De senaste åren har antalet barn och unga som fått sömnmedel och lugnande medel mångdubblats i Västra Götaland. Samtidigt använder färre äldre läkemedlen, visar siffror från Socialstyrelsen som If har sammanställt.
– Att färre äldre använder sömnmedel är en positiv utveckling. Men den negativa trenden bland unga är oroande. Det behövs mer förebyggande insatser för att främja ungas fysiska och psykiska hälsa både på det individuella planet och på ett samhälleligt plan så att behovet av sömnmedel och lugnande minskar, säger Kristina Ström Olsson.

Hur ser användande av sömnmedel ut i Västra Götaland?

  • Under 2021 hämtade 9 868 patienter i åldersgruppen 10-19 år ut sömnmedel och lugnande medel på recept i Västra Götaland. Det är fyra gånger så många som 2011, visar Socialstyrelsen siffror (befolkningsförändringen beaktad).
  • Även i de yngsta åldersgrupperna, 0-9 år, ökar användandet av sömnmedel och lugnande medel kraftigt jämfört med 2011 – men från lägre nivåer. 2021 hämtade 2 042 patienter ut sådana mediciner i Västra Götaland.
Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida